سامانه پیامک انبوه بنیاد سیمای ماندگار
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۶ و ۰۱ دقیقه