سامانه پیامک انبوه بنیاد سیمای ماندگار
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۳ و ۳۶ دقیقه

  rule

متن قابل تغییر از مدیریت